Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Zo veel mogelijk zelfstandig

 Wmo/Jeugd

Zelfstandig kunnen blijven wonen en deelnemen aan de maatschappij zijn belangrijke vormen van participatie. Wanneer dit niet zelfstandig lukt, kan de inwoner hiervoor een beroep doen op de gemeente.

Wij geloven erin dat mensen zo lang als mogelijk hun zelfstandigheid willen behouden. En actief mee willen doen in de samenleving. Zelfs als er sprake is van een afnemende gezondheid. ‘Gezond’ betekent niet uitsluitend de afwezigheid van ziekte. Het gaat ook om welbevinden. En vooral het vermogen om zelf regie te houden.

Niet iedereen lukt dit. Of kan dit zelfstandig, zonder ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning in de thuissituatie, een aanpassing aan de woning, een vervoersvoorziening om mobiel te zijn, het onderhouden van sociale contacten of om begeleiding.

Het in kaart brengen van de medische situatie is dan vaak belangrijk. Door het uitvoeren van zorgvuldig onderzoek brengt Ausems en Kerkvliet in kaart wat de gezondheidsproblemen zijn. Aan de hand daarvan kan worden bepaald in welke mate of in welke vorm ondersteuning nodig is.

Medische advies Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Iedere cliënt is uniek. Of het nu gaat om een enkelvoudige aanvraag of een complexe casus. In een Wmo-onderzoek brengt de arts de medische situatie in kaart. Waar dat nodig is vormen we ons een beeld van de thuissituatie. Naast de algemene gezondheid worden ook de (sociale) omgeving waarin de cliënt woont en leeft in kaart gebracht. De zogenoemde relevante resultaatgebieden. Dit alles om een goed beeld te kunnen vormen. En om een gedegen, onafhankelijk en relevant advies te geven. Uiteraard in relatie tot de voorziening die is aangevraagd. Met dat advies wordt bepaald welke ondersteuning de cliënt nodig heeft. Om zo zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Medisch advies Jeugdwet

De Jeugdwet regelt de jeugdhulp en ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar. Net als bij volwassenen kan er behoefte zijn aan bijvoorbeeld vervoersbegeleiding, persoonlijke verzorging of individuele begeleiding. Iedere vraag is uniek, van eenvoudige tot complexe problematiek. Altijd op maat, voor de persoonlijke situatie. Ausems en Kerkvliet onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van de jongere, maar ook van het gezin en de ouder(s) / verzorger(s). Daarbij wordt niet alleen naar de medische situatie gekeken maar ook naar de belastbaarheid en het vermogen om zorg en ondersteuning op eigen kracht te organiseren. Onze adviseur brengt hierover een rapport uit waarin antwoord wordt gegeven op de hulpvraag. Dit gedegen advies biedt duidelijkheid over de noodzaak van ondersteuning of een voorziening.

Indicatie advies – integraal advies

In specifieke situaties wordt er niet alleen een medisch advies gevraagd. Maar heeft de consulent ook behoefte aan handvatten over wat het advies betekent in de dagelijkse praktijk van de client. Welke voorziening is nodig in de thuissituatie? Wat voor ondersteuning is gewenst? Samen met de consulent maken we de vertaalslag vanuit het advies naar de oplossing.

We ontzorgen de consulent van begin tot eind. Een integrale benadering zodat de client de meest voordelige en adequate oplossing geboden wordt.