Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Volg ons op Linkedin    

Inloggen klantportaal   

Sociaal domein

Meedoen naar
vermogen

Van iedereen wordt verwacht naar vermogen deel te nemen aan onze samenleving. En daarbij zoveel als mogelijk in het eigen onderhoud te voorzien. Maar soms is daar hulp bij nodig. Hulp die de gemeente vanuit de Participatiewet biedt aan haar inwoners. Aan mensen die dat nodig hebben. Meedoen loont! Niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar zeker ook vanuit sociale aspecten en betrokkenheid. 

Alleen niet iedereen is in staat om dezelfde bijdrage te leveren. Daarom is het belangrijk om goed in kaart te brengen wat individuele kansen en mogelijkheden zijn. Wat kan iemand nog wél? Wat is te verwachten ten aanzien van werk? En wat is er nodig om toch te kunnen participeren? Meedoen naar vermogen noemen we dat. Met respect voor de individuele mens. 

Zijn er vragen zijn over de medische of psychische situatie? Dan ondersteunt Ausems en Kerkvliet daarbij. Onze onderzoeken zijn onafhankelijk en objectief. De persoonlijke situatie goed in beeld brengen, horen wat er speelt, in een brede context. Met als doel een rapport met antwoorden op de gestelde vragen en een gedegen advies. Waarmee cliënt en gemeente samen de vervolgstappen zetten.

Zo lang mogelijk

zelfstandig

De overheid stelt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten zijn. Lukt dat niet meer? Dan kan de gemeente daarin ondersteunen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015) en de Jeugdwet.

De Wmo heeft tot doel dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om begeleiding, ondersteuning of een voorziening.

In de Jeugdwet is het doel dat jongeren gebruik maken van de eigen kracht, ouders en hun sociale netwerk. Dat ze de regie blijven houden over hun leven. En samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken.

Aan de gemeente de taak om de nodige zorg en ondersteuning te bieden. Samen kijken wat op eigen kracht kan worden georganiseerd. Om daarna te bepalen welke ondersteuning nodig is. Het kan dan gaan om een vervoersvoorziening, een woningaanpassing, hulp in de huishouding of een andere vorm van begeleiding of ondersteuning.

Als er vragen zijn over de medische situatie moet een gemeente dit objectief laten beoordelen. De medisch adviseurs van Ausems en Kerkvliet brengen de medische situatie in kaart. Wat zijn de problemen, beperkingen en belemmeringen? Aan de hand van een duidelijk advies kan de gemeente dan bepalen welke en hoeveel zorg of ondersteuning moet worden geboden.

Maar we ondersteunen

bij nog veel meer!

Naast advisering vanuit de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015) ondersteunen we gemeentes ook op andere terreinen. Bijvoorbeeld bij de volgende vragen:

Komt een inwoner in aanmerking voor een gehandicapten parkeerkaart?

Is iemand in staat om naast zijn studie een bijbaan te hebben?

Komt een inwoner in aanmerking voor bijzondere bijstand vanwege gezondheidsproblemen?

Is een kind in staat om onderwijs volgen?

Is schoolverzuim medisch gerechtvaardigd?

Ausems en Kerkvliet biedt daarbij de medische expertise zodat de gemeente een afgewogen beslissing kan nemen. Ieder vanuit de eigen deskundigheid.

Ook advisering buiten
het sociale domein

Een objectief advies op medisch vlak wordt niet alleen in het sociaal domein gevraagd. Er zijn verschillende bedrijven en instanties die zich graag laten bijstaan op dit gebied.

Denk bijvoorbeeld aan een rechter die wil weten wat er medisch gezien aan de hand is met een betrokkene. Of een verzekeraar die een medische keuring wil laten uitvoeren in het kader van een levensverzekering.

Wij kunnen daarbij ondersteunen met onze expertise. Onze artsen en psychologen brengen de belastbaarheid en de problematiek in kaart. En geven advies waarmee men verder kan. Zodat beide partijen weten waar ze aan toe zijn.

Infographic

Samen bereiken

we meer

We hebben onze visie op het sociaal domein visueel gemaakt. Een samenhangende aanpak! Samen bereiken we meer.

Onze diensten

Meedoen naar
vermogen

Medisch onderzoek

Psychologisch onderzoek
Arbeidsdeskundig onderzoek
Loonwaarde onderzoek

Zo lang mogelijk
zelfstandig

Medische advies WMO

Medisch advies Jeugdwet

Indicatie advies

Maar we ondersteunen
bij nog veel meer!

Gehandicapten parkeerkaart

Individuele studietoelage

Indicatie kinderopvang

Bijzondere bijstand

Controle schoolziekteverzuim

Ontheffing leerplicht

Ook advisering buiten het sociale domein

Medisch onderzoek Wet

Schuldsanering Natuurlijk Persoon (WSNP)

Medische keuring acceptatie Verzekering

Verzuimbegeleiding

Arbeidongschiktheidsverzekering