log in voor de WEBkoppeling

Ook in 2016 weer meer burn-out door werk >>

Campagne tegen zwangerschapsdiscriminatie >>

Campagne beschut werk >>

Inspectie SZW in de knel >>

GZ-Psycholoog >>

Bedrijfsarts >>

print deze pagina

Arbozorg

De arbodienstverlening van AenK richt zich op zowel preventie, interventie als op re´ntegratie. AenK helpt de werkgever om verzuim te beperken en om arbeidsvoldoening en de inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten. Het voorkomen van verzuim door preventieve maatregelen neemt daarbij minstens zo’n belangrijke plaats in als het begeleiden en re´ntegreren van verzuimende medewerkers. AenK wil kwalitatief hoogwaardig maatwerk leveren; de werkgever mag een actieve bijdrage verwachten aan verantwoord gezondheidsmanagement, een gezonde bedrijfscultuur en sturing op het gedrag van medewerkers.

Sinds onze arbocertificering een feit is, bestaat het team van AenK niet alleen uit bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, psychologen en ergotherapeuten, maar ook uit een arbeid en organisatiekundige, een veiligheidskundige, een milieukundige en een verzuimconsulent. Zij ondersteunen u graag bij het opzetten en/of uitvoeren van een verantwoord arbobeleid, hetzij in de vorm van een basisabonnement ofwel door middel van optionele diensten. Voor welke vorm u ook kiest, hun inspanningen zijn er altijd op gericht om een blijvend positieve invloed uit te oefenen op het welbevinden en het arbeidsvermogen van uw medewerkers.

Klantteam
Om de werkgever zo goed mogelijk te ondersteunen, stelt AenK in de meeste gevallen een klantteam samen. De kern van dit team wordt gevormd door de bedrijfsarts, ondersteund door de re´ntegratieassistent. Al naar gelang de behoefte van de werkgever wordt het klantteam aangevuld met bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige, een psycholoog, een arbeidshygiŰnist, een veiligheidskundige, een arbeid en organisatie-adviseur of een bedrijfsmaatschappelijk werker. Daar waar de werkgever beschikt over eigen deskundigheid, wordt deze uiteraard ingezet.

Abonnement basispakket
Voor een vast bedrag per medewerker per jaar verzorgt AenK de volledige verzuim- en re´ntegratiebegeleiding. De werkgever kan hierbij de volgende diensten verwachten:

 • verzuimmanagementsysteem, op maat ingericht voor de werkgever
 • webbased verzuimregistratie
 • registratie ziek- en herstelmeldingen
 • online overzichten uit het verzuimregistratiesysteem
 • verzuimspreekuur door bedrijfsarts
 • inzet van verzuimconsulent
 • huisbezoek op indicatie
 • periodiek overleg met P&O-afdeling, management en/of leidinggevenden
 • arbeidsomstandighedenspreekuur
 • probleemanalyse en zonodig een probleemanalyse-bijstelling
 • monitoring van de re´ntegratie en waar nodig overleg met curatieve sector
 • verklaring voor re´ntegratie tweede spoor
 • arbeidsdeskundige toets
 • re´ntegratieverslag medisch deel ten behoeve van WIA-aanvraag
 • aanleveren verzuimstatistieken
 • evaluatie dienstverlening (eens per jaar)

Optionele dienstverlening
De volgende activiteiten en diensten kunnen, onafhankelijk van de maatwerk- of vangnetregeling, op declaratie- dan wel offertebasis worden afgenomen:

SMT-overleg
In dit overleg wordt vooral individuele casu´stiek (monitoren, re´ntegratie) besproken. Bij een complexe casus kan een re´ntegratiegesprek plaatsvinden. Daarbij kunnen de betrokken medewerker, zijn leidinggevende, de casemanager (of personeelsadviseur) en een vertegenwoordiger van het klantteam aanwezig zijn.

RI&E
De risico-inventarisatie en evaluatie is een preventief instrument en wordt op initiatief van de werkgever uitgevoerd. Knelpunten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn worden in kaart gebracht. Op basis hiervan stelt de organisatie een plan van aanpak op. De RI&E kan in eigen beheer worden uitgevoerd of (deels) worden uitbesteed. De bijdrage van AenK kan bestaan uit het aanreiken van instrumenten en kennis, inhoudelijke begeleiding bij de uitvoering en het toetsen van de RI&E, een wettelijke verplichting. De begeleiding van AenK geschiedt op offertebasis.

PAGO
Het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek is bedoeld om klachten en aandoeningen die samenhangen met het werk vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Er gaat een preventieve werking vanuit. Op basis van de uitkomsten van een RI&E kunnen eventueel risicogroepen worden geduid. Dit kan aanleiding zijn om voor deze groep(en) een PAGO te adviseren. Deze wordt op offertebasis uitgevoerd.

PMO
Waar een PAGO zich richt op groepen, is het periodiek medisch onderzoek gericht op gezondheidsbevordering van de individuele medewerker. In overleg wordt bepaald hoe uitgebreid dit onderzoek aan de medewerkers wordt aangeboden. De uitvoering geschiedt op offertebasis.

Werkplekonderzoek
Op initiatief van de werkgever of op voorstel van de bedrijfsarts kan AenK onderzoek doen naar belastende omstandigheden op de werkplek, zoals geluid, binnenklimaat, toxische stoffen, beeldschermwerk, veiligheid werkplaatsen, etc. Gericht werkplekonderzoek en -advies kan ook worden ingezet bij re´ntegratie van verzuimende medewerkers, dan wel ter voorkoming van verzuim bij medewerkers met reeds bestaande klachten. Uitvoering op offertebasis.

Individuele begeleiding
Langdurig ziekteverzuim wordt vooral bepaald door psychische klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat. Soms is het verzuim werkgerelateerd. Na het stellen van de diagnose, kan de duur van het ziekteverzuim veelal worden beperkt door een adequaat sturende begeleiding. Te denken valt aan:

 • psychotherapeutische interventies:
  • cognitieve gedragstherapie
  • directieve therapie
  • oplossingsgerichte therapie bij bijvoorbeeld burnout, angst, depressiviteit of stress-gerelateerde klachten
 • multidisciplinaire trainingsprogramma’s bij chronische rug- of gewrichtsklachten
 • mediation bij conflicten
 • arbeidsdeskundige advisering bij re´ntegratie in eigen of ander werk.

Trajecten worden op offertebasis uitgevoerd en binnen twee weken na opdrachtbevestiging opgestart.

Opleiding en training
AenK kan verschillende (management)trainingen op maat verzorgen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan:

 • trainingen re´ntegratiebegeleiding voor leidinggevenden
 • modulaire training stress- en timemanagement, RET, verhogen persoonlijke effectiviteit en loopbaanoriŰntatie voor individuele medewerkers
 • cursus RSI-preventie
 • training BHV, reanimatie, EHBO
 • opleiding preventiemedewerker (individuele inschrijving mogelijk)

De trainingen en cursussen worden op offertebasis uitgevoerd.

Advisering nieuw- en verbouw
AenK kan de werkgever bij nieuwbouw en verbouw ondersteunen, bijvoorbeeld door na te gaan of alle wettelijke verplichtingen uit vigerende arbo- en milieuwetten in het programma van eisen zijn opgenomen. Tevens kan zij tijdens de uitvoeringsfase hierop controleren, waardoor kostbare aanpassingen achteraf worden voorkomen. De werkzaamheden worden op declaratiebasis uitgevoerd.

Coaching
Het op verzoek begeleiden van personen of groepen ter verbetering van het functioneren. Coaching is altijd maatwerk.

Aanstellingskeuringen
Keuringen voor functies die eisen stellen aan de fysieke belastbaarheid van de werknemer. Altijd op maat en toegesneden op de betreffende functie.